Roikosten Sukuseura ry:n säännöt

Lähettänyt roikonen La, 01.08.2020 - 20:59
 • Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt heinäkuussa 2004

Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Roikosten Sukuseura ry, kotipaikkana Juvan kunta ja toimialueena koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi.

Tarkoitus

Sukuseuran tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa.

Tarkoituksen toteuttaminen

Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan:

 • järjestämällä kokouksia, sukupäiviä ja retkeilyjä, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa
 • selvittämällä suvun vaiheet ja historia
 • kehittämällä suvun keskuudessa suoritettavaa sukututkimusta
 • harjoittamalla yhdistyksen päämääriä edistävää julkaisutoimintaa
 • luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet sukuseuran jäseniksi
 • kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä suvun vaiheita koskevia asiakirjoja, kirjeitä, kirjoituksia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita
 • kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä, omissa tai julkisissa kokoelmissa, sukuun kuuluvia muistoesineitä. Sukuseura voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimeenpanna asianmukaisella luvalla keräyksiä ja arpajaisia sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tai jonka puoliso isän tai äidin puolelta kuuluu sukuun. Suvun kantaisäksi katsotaan ensimmäinen Juvan maakirjoissa mainittu Roikonen, Lauri Roikonen (1541). Varsinaiset jäsenet valitsee hakemuksesta hallitus. Varsinaiset jäsenet ovat vuosi-, ainais- ja kunniajäseniä. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksu

Sukuseuran varsinaisen jäsenen on suoritettava vuosittain jäsenmaksu, jonka suuruuden sukuseuran kokous kutakin toimintavuotta varten vahvistaa.

Ainaisjäsenet

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla sukuseuralle voimassaolevan jäsenmaksun kymmenkertaisena (10).

Nuorisojäsenet

Sukuseuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä sukuseuraan nuorisojäseneksi. Nuorisojäsenet hyväksyy hallitus. Nuorisojäsenet ovat vapaita vuosittaisista jäsenmaksuista, eikä heillä ole äänioikeutta sukuseuran kokouksissa. Hallitus voi nuorisojäsenen toivomuksesta hyväksyä hänet varsinaiseksi jäseneksi ilman eri hakemusta, kun hän on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta.

Kunniajäsenet

Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua seuran kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat erityisesti ansioituneet sukuseuran toiminnassa. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

Varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous

Sukuseuran varsinainen kokous, johon hallituksen toimesta kutsutaan kaikki jäsenet, pidetään joka kolmas (3.) vuosi kesä-elokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai seuran hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä yksi (1) ääni. Asiat ratkaistaan äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa päätettävät asiat

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
 • Valitaan kokouksen sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
 • Esitetään tilinpäätökset (toimintakertomukset, tuloslaskelmat sekä taseet) ja tilintarkastajain lausunnot kolmelta edelliseltä vuodelta.
 • Vahvistetaan tilinpäätökset sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
 • Valitaan seuralle seuraavaksi toimikaudeksi puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta hallituksen jäsentä.
 • Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja.
 • Vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi toimikaudeksi.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kun seuran jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksista ilmoittaminen

Sukuseuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle tai sähköpostilla niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa sukuseuralle, tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai seuran omassa kirjallisessa tiedotteessa kullekin jäsenelle.

Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu kokouksessa erikseen valittava puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on varsinaisten kokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta, kuitenkin seuran jäsenistä, sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätökset tehdään äänten yksinkertaisella enemmistöllä. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Työvaliokunta ja toimikunnat

Hallitus voi muodostaa avukseen keskuudestaan työvaliokunnan. Lisäksi hallitus voi nimittää erillisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia, joihin voidaan valita henkilöitä myös hallituksen ulkopuolelta. Toimikuntien tehtävät, valtuudet ja kokoonpanon hallitus määrittelee nimityksen yhteydessä.

Nimenkirjoittajat

Sukuseuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin, rahastonhoitajan tai muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

Tilit ja tilinpäätös

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on hallituksen hyväksyttävä ja allekirjoitettava. Tilit tositteineen yhdessä pöytäkirjojen kanssa on jätettävä tilintarkastajalle viimeistään seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun viidenteentoista (15.) päivään mennessä. Tilinpäätös ja tilintarkastuslausunto esitetään sukuseuran kokouksessa ja ne on julkaistava toimintakertomuksessa.

Sääntöjen muuttaminen

Sukuseuran sääntöjen muuttamisesta päätetään seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Sukuseuran purkaminen

Sukuseuran purkamisesta päätetään seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Varojen käyttö ja arkiston luovutus seuran purkautuessa tai lakkautettaessa

Sukuseuran purkautuessa sen varat käytetään purkamista koskevan kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoitusta palvelevalla tavalla. Seuran arkisto on luovutettava tarkoituksenmukaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle, esimerkiksi kansallis- tai maakunta-arkistolle. Seuran tullessa lakkautetuksi menetellään varojen ja arkiston kanssa edellä mainitulla tavalla.

Yleissäännös

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Tagit